GRIP

Er zijn verschillende niveaus van coördinatie van (hulp)diensten bij incidenten. De opschaling gaat via de zogenoemde Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) ofwel GRIPstructuur. Wanneer de bestrijding van de ramp effectief is, zal steeds minder coördinatie nodig zijn om de effecten te beheersen. Dan kan afgeschaald worden naar een lagere GRIP-fase. Bijvoorbeeld bij het nablussen van een grote brand is het niet nodig dat het Gemeentelijk Beleidsteam in functie is. De afschaling wordt bepaald door de hoogste leidinggevende in de GRIP-structuur.

Bron: VeiligheidsRegio Zeeland

CoPI en ROT

Ten behoeve van de GRIP opschaling in Zeeland staan op de brandweerkazernes van Goes Oranjeweg en Terneuzen Koegors een Commando Haakarmbak (COH) waarin de verschillende disciplines kunnen overleggen in het CoPI overleg. Normaliter wordt de COH ter plaatse gebracht nabij het incident.

Het ROT (vanaf Grip 2) is gevestigd aan de Segeerssingel te Middelburg. Op de eerste verdieping bevinden zich tevens de actiecentra (secties) van de brandweer, GHOR, politie en bevolkingszorg. Op de tweede verdieping is tot juni 2020 de Gezamenlijke Meldkamer Zeeland gevestigd evenals het service centrum 0900-8844.

GRIP Situatie CrisisteamsBevoegd gezag
  GRIP 0 Normale dagelijkse werkwijze ‘Motorkap’- overleg op plaats incident  
GRIP 1 Er is gezien de aard van het ongeval coördinatie tussen verschillende hulpdiensten nodig. Ter plaatse wordt een Commando Plaats Incident (CoPI) samengesteld uit de operationeel leidinggevenden (Officieren van Dienst) van de verschillende hulpdiensten. Het CoPI staat onder leiding van de Leider CoPI, doorgaans een Hoofdofficier van Dienst (HOvD). Het CopI richt zich op de bestrijding van het incident ter plaatse (bronbestrijding) en een (gering) effectgebied.CoPI = Coördinatie Plaats Incident Burgemeester
GRIP 2 Als een ongeval een effect heeft op het gebied om het incident heen, kan verdere opschaling nodig zijn. Er komt dan een Regionaal Operationeel Team (ROT) bijeen in het kantoor van Veiligheidsregio Zeeland in Middelburg. De Operationeel Leider van één van de aanwezige hulpdiensten heeft de leiding over alle aanwezige disciplines. Liaisons van andere overheden of bedrijven die ook met de bestrijding van het incident te maken hebben, kunnen ook voor het ROT worden opgeroepen, bijvoorbeeld van een energiebedrijf, het Waterschap of Rijkswaterstaat. GRIP 2 is de hoogste operationele opschaling, er kan dan alleen nog bestuurlijk opgeschaald worden. Een opschaling naar GRIP 2 vanwege effect op de omgeving hoeft niet altijd voort te komen uit direct zichtbare of merkbare effecten voor de omgeving. Bij grote inzet van brandweermaterieel op één locatie kan er behoefte zijn aan coördinatie met het oog op de restdekking bij branden die eventueel elders in de regio ontstaan. Een opschaling naar GRIP 2 wil dus niet zeggen dat de brand op de bronlocatie veel groter of ernstiger wordt. ROT = Regionaal Operationeel Team, al dan niet met één of meerdere CoPI’s Burgemeester
GRIP 3 Niet alleen de directe omgeving wordt beïnvloed door het incident, maar een groter gebied ondervindt de gevolgen, bijvoorbeeld een (deel van een) gemeente. Naast operationele vragen, doen zich ook bestuurlijke vraagstukken voor. De burgemeester van de getroffen gemeente roept een Gemeentelijk Beleidsteam bijeen om op bestuurlijk niveau sturing te geven aan de bestrijding van de gevolgen van het incident. Als er zaken door de gemeente geregeld moeten worden, zoals opvang of evacuatie, dan worden leden van de Sectie Bevolkingszorg bijeen geroepen GBT, ROT, al dan niet met één of meerdere CoPI’s Burgemeester
GRIP 4
(gemeente- grens overschrij- dend)
Het effectgebied van de ramp of bijvoorbeeld schaarste (stroomstoring, uitvallen waterleidingnet etc) overstijgt de grenzen van de gemeente. De voorzitter van Veiligheidsregio Zeeland wordt gealarmeerd en wordt voorzitter van het Regionaal Beleidsteam. Naast (loco-) burgemeesters van de betrokken brongemeenten, zitten strategisch adviseurs van de verschillende hulpdiensten. Het effectgebied van de ramp of bijvoorbeeld schaarste (stroomstoring, uitvallen waterleidingnet etc) overstijgt de grenzen van de gemeente. De voorzitter van Veiligheidsregio Zeeland wordt gealarmeerd en wordt voorzitter van het Regionaal Beleidsteam. Naast (loco- )burgemeesters van de betrokken brongemeenten, zitten strategisch adviseurs van de verschillende hulpdiensten.RBT = Regionaal Beleidsteam, ROT, al dan niet met één of meerdere CoPI’s Voorzitter Veiligheidsregio
error: Content is protected !!