Nederlandse Kustwacht

Foto: Harold Nieuwpoort

Nederlandse Kustwacht

De Nederlandse Kustwacht is gevestigd in Den Helder en is een zelfstandige netwerkorganisatie met eigen taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. De Kustwacht heeft drie hoofddoelstellingen:

 • Een verantwoord gebruik van de Noordzee;
 • De veiligheid op zee, zowel op het gebied van dienstverlening als van handhaving
 • Het toezien op de naleving van (inter-)nationale wetgeving en verplichtingen.

Vanuit allerlei overheidsdiensten worden mensen voor de Kustwacht ingezet:

 • Rijkswaterstaat
 • Maritieme politie
 • Koninklijke Marine
 • Koninklijke Luchtmacht
 • Douane
 • Koninklijke Marechaussee
 • Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 • Inspectie Leefomgeving & Transport

Daarnaast maakt de Kustwacht permanent gebruik van de reddingboten van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) en wordt er nauw samengewerkt met een aantal verkeerscentrales van de grote havens (Vlissingen, Rotterdam, Scheveningen, Amsterdam en Den Helder) en de bemande vuurtorens van Schiermonnikoog, Terschelling en Ouddorp.

Het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut) maakt de weerberichten en de stormwaarschuwingen voor de Noordzee. Het Kustwachtcentrum zorgt er voor dat deze berichten regelmatig over de radio worden uitgezonden, zodat aan boord van de schepen de weersverwachting bekend is.

Het Kustwachtcentrum is het operationele deel van de Kustwacht en valt onder het Ministerie van Defensie. Het is gehuisvest op het marine terrein in Den Helder en fungeert als nationaal Communicatie- en Coördinatie Centrum. Het Kustwachtcentrum coördineert en voert voor zes ministeries 15 operationele overheidstaken (de Kustwachttaken) uit op het Nederlands deel van de Noordzee. Deze taken bestaan uit Dienstverleningstaken en Handhavingstaken.

Dienstverleningstaken:

 • Nood-, Spoed- en Veiligheidsverkeer
  Als een schip in de problemen is, wordt via de radio een nood- of spoedbericht uitgezonden om andere schepen te waarschuwen, zodat ze hulp kunnen bieden. Veiligheidsberichten worden iedere dag op vaste tijden uitgezonden door de Kustwacht om de scheepvaart te waarschuwen voor gevaarlijke omstandigheden.
 • Maritieme hulpverlening, Opsporing en Redding (Search and Rescue/SAR)
  Door ongelukken kunnen mensen van schepen, vliegtuigen of platforms in zee terecht komen. Ze moeten dan zo snel als mogelijk gered worden.
 • Rampen- en Incidentbestrijding
  Soms gooien schepen wel eens stiekem olie of andere stoffen over boord. Ook bij ongelukken komt wel eens olie of een andere gevaarlijke stof in zee terecht. Soms zinkt er een schip met gevaarlijke lading. En dat moet allemaal opgeruimd worden.
 • Verkeersbegeleiding (op open zee)
  Schepen die een haven binnenvaren, krijgen een loods of worden via een radarpost voorzien van informatie over hoe ze veilig kunnen binnenvaren. Daar zorgen mensen voor die bij de havens werken. Midden op zee kan het wel eens gebeuren dat door een stuk zee niet gevaren mag worden, omdat er bijvoorbeeld een scheepswrak ligt met gevaarlijke lading dat opgeruimd moet worden. De Kustwacht zorgt er dan voor dat er één of meerdere schepen liggen die erop letten dat het gebied wordt vrijgehouden van schepen.
 • Vaarwegmarkering
  Hiermee worden alle boeien bedoeld die op zee liggen om aan de scheepvaart aan te geven welke route ze veilig kunnen volgen. Maar ook worden scheepswrakken of andere gevaarlijke dingen aangegeven met behulp van een boei. Al die boeien moeten regelmatig worden onderhouden of worden vervangen.
 • Zeeverkeersonderzoek
  Vroeger werd regelmatig een stuk zee af gevlogen en de waarnemer aan boord schreef van elk schip dat hij zag de gegevens op, zoals de naam, het soort schip, de nationaliteit, of het geladen is of niet, enz. Al die gegevens werden in rapporten verwerkt. Zo heeft men een overzicht van de drukte op de Noordzee. De Noordzee is één van de drukst bevaren zeeën ter wereld. Ieder jaar varen er wel driehonderdduizend schepen het Nederlands deel van de Noordzee). Tegenwoordig heeft het Kustwachtcentrum een systeem (AIS), waarmee we de scheepvaart kunnen volgen op een scherm. Zo kan de hele dag het gedrag van de schepen bewaakt worden en overtredingen gezien worden.
 • Ruimen van explosieven
  Tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog zijn heel veel bommen, torpedo’s en mijnen in de Noordzee terechtgekomen. Die worden nog steeds regelmatig opgevist door vissersvaartuigen of baggerschepen. Zodra het Kustwachtcentrum een melding krijgt dat een bom of mijn is opgevist, wordt de Explosieven Opruimings Dienst (EOD) van het ministerie van Defensie ingelicht. Zij zorgen er dan voor dat zo’n explosief wordt opgeruimd.

Handhavingstaken:

 • Algemene politietaak
  Net als op de weg controleert de politie ook op zee of iedereen zich wel aan de regels houdt.
 • Douanetoezicht (in-, uit- en doorvoer van goederen)
  Douane schepen bewaken op zee de grens of er niet gesmokkeld wordt.
 • Toezicht op het milieu
  Regelmatig wordt met een vliegtuig over de Noordzee gevlogen om te controleren of schepen niet stiekem olie in zee gooien.
 • Toezicht op de visserij
  Vissers moeten de juiste papieren aan boord hebben en hun netten mogen niet te kleine mazen hebben, zodat ze niet te veel kleine vissen vangen
 • Toezicht op het scheepvaartverkeer
  De Noordzee is zo druk dat er een soort snelwegen zijn aangelegd. De schepen moeten daar ook rechts houden en ook aan andere regels voldoen.
 • Toezicht op de uitrusting van schepen
  Aan boord van ieder schip moeten bepaalde papieren aan boord zijn en ook de bemanning moet diploma’s hebben. Verder moet elk schip goed onderhouden worden, zodat het veilig kan varen.
 • Toezicht op de olie- en gaswinning op zee
  Op het Nederlands deel van de Noordzee staan wel 125 boorplatformen en tegenwoordig ook windmolenparken. Platformen moeten er voor zorgen dat er geen olie in zee komt. Scheepvaart mag niet te dichtbij de platformen en windmolenparken komen.
 • Grensbewaking
  Deze taak wordt uitgevoerd door de Koninklijke Marechaussee. Iedereen die ons land binnen wil komen, moet een paspoort hebben. Ook wordt er op gelet dat mensen niet stiekem ons land willen binnenkomen vanaf zee.

De Kustwacht kan de volgende middelen inzetten:

 • sleepboot “Guardian” voor gebied noord van de Waddeneilanden
 • sleepboot “Mutraship Protector” voor gebied midden Noordzee
 • sleepboot “Mutraship Commander” voor gebied zuidelijke Noordzee / windpark Borssele

  Bovenstaande Emergency Towing Vessels (ETV) zijn altijd op zee bij windkracht 5 of meer voor nood om bij calamiteiten direct hulp te kunnen verlenen.

 • drie patrouilleboten (Visarend, Zeearend en Barend Biesheuvel)
 • een mijnenbestrijdingsvaartuig van de Koninklijke Marine
 • zeven betonningsvaartuigen (boeienleggers)
 • een oliebestrijdingsvaartuig (genaamd de “Arca”)
 • kleine patrouilleboten van de Politie te Water en Koninklijke Marechaussee
 • twee vliegtuigen van het type Dornier DO-228 (binnenkort twee Dash8-106 vliegtuigen)
 • politiehelikopters van de landelijke eenheid
 • kustwachthelikopters voor het redden van mensen (PH-NCG , PH-SAR en de PH-BSR)
 • marinehelikopters (NH-90)

Kustwachtcentrum

Om alle bovenstaande taken te regelen en uit te voeren is er een Kustwachtcentrum (KWC). Dat centrum is een meld- en informatiepunt, maar ook een coördinatiecentrum. Naast het KCC is een apart centrum, het Maritiem Informatie Knooppunt (MIK) ingericht waar alle handhavingsdiensten in vertegenwoordigd zijn. Zij beschikken ook over alle beschikbare bestanden. Zodra er iets verdachts is met een schip, wordt dat schip goed in de gaten gehouden. Als een schip in nood is, zorgt dat centrum ervoor dat er lijsten beschikbaar komen waarop staat wat voor lading dat schip aan boord heeft en hoeveel mensen er op dat schip werken.

Het Kustwachtcentrum in Den Helder heeft 24/7 een continue bezetting van 5 personen:

 • 1 Chef van de Wacht (Duty Officer)
 • 3 Operators (Watch Officers)
 • 1 Handhavingsofficier (Law Enforcement Officer)

Daarnaast is er ook een zogenaamde Back Office ingericht die ondersteuning verleent. Verschillende handhavingsdiensten leveren hiervoor personeel.

Frequenties

De Kustwacht is op de volgende frequenties te beluisteren:

123.1000 MHz SAR (Luchtvaart)
156.8000 MHz CH16 Nederlandse Kustwacht / Den Helder Rescue
161.7500 MHz CH23 Nederlandse Kustwacht (meteo- en navigatieberichten) zender Renesse en Woensdrecht
156.3750 MHz CH67 Search and Rescue / Kustwacht
161.7750 MHz CH83 Nederlandse Kustwacht (meteo- en navigatieberichten) zender Westkapelle
162.4750 MHz Privaatkanaal van de Nederlandse Kustwacht

P2000

Ook de Nederlandse Kustwacht gebruikt P2000 voor alarmeringen. Kijk voor capcodes op onze Kustwacht P2000 pagina.

Meer informatie Kustwacht.nl

error: Content is protected !!