Veiligheidsregio’s

25 Nederlandse veiligheidsregio’s

Nederland is ingedeeld in 25 veiligheidsregio’s. De veiligheidsregio’s zijn verantwoordelijk voor de brandweerzorg, het organiseren van de rampenbestrijding en crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR).

De veiligheidsregio is een vorm van verlengd lokaal bestuur en heeft een (bij wet verplichte) gemeenschappelijke regeling als juridische grondslag. Dit betreft de Wet Veiligheidsegio’s. Via deze gemeenschappelijke regeling is elke gemeente deelnemer en daardoor medeverantwoordelijk voor de bestuurlijke en organisatorische aansturing van de veiligheidsregio.

De 25 voorzitters van de veiligheidsregio’s vormen samen het Veiligheidsberaad. Het Veiligheidsberaad is een overlegorgaan voor de veiligheidsregio’s en daarnaast het aanspreekpunt voor de minister voor het maken van afspraken op het gebied van brandweerzorg, GHOR, rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Taken en verantwoordelijkheden

 1. het inventariseren van risico’s van branden, rampen en crises
 2. het adviseren van het bevoegd gezag over risico’s van branden, rampen en crises in de bij of krachtens de wet aangewezen gevallen alsmede in de gevallen die in het beleidsplan zijn bepaald;
 3. het adviseren van het college van burgemeester en wethouders over de taak op het gebied van de brandweerzorg;
 4. het voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing;
 5. het instellen en in stand houden van een brandweer;
 6. het instellen en in stand houden van een GHOR: de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio, belast met de coördinatie, aansturing en de regie van de geneeskundige hulpverlening en met de advisering;
 7. het voorzien in de meldkamerfunctie;
 8. het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel;
 9. het inrichten en in stand houden van de informatievoorziening binnen de diensten van de veiligheidsregio en tussen deze diensten en de andere diensten en organisaties die betrokken zijn bij de onder 4, 5, 6 en 7 genoemde taken.

Overzicht veiligheidsregio’s

Bron: imergis.nl
 1. Groningen
 2. Friesland
 3. Drenthe
 4. IJsselland
 5. Twente
 6. Noord- en Oost Gelderland
 7. Gelderland Midden
 8. Gelderland Zuid
 9. Utrecht
 10. Noord Holland Noord
 11. Zaanstreek Waterland
 12. Kennemerland
 13. Amsterdam Amstelland
 14. Gooi en Vechtstreek
 15. Haaglanden
 16. Hollands Midden
 17. Rotterdam Rijnmond
 18. Zuid Holland Zuid
 19. Zeeland
 20. Midden en West Brabant
 21. Brabant Noord
 22. Brabant Zuidoost
 23. Limburg Noord
 24. Zuid Limburg
 25. Flevoland

De regiovoertuigen worden voorzien van het regionummer en het voertuignummer, bijvoorbeeld 19-4530 Tankautospuit Stromenweg Middelburg en 19-105 Ambulance Hudsonweg Goes.

Nationale Politie

Door de vorming van de nationale politie vallen nu meerdere veiligheidsregio’s binnen één regionale eenheid van de politie. Eerst bestond een 1 op 1 relatie tussen de politieregio en de veiligheidsregio.

De politie levert haar bijdrage aan de taken van de rampenbestrijding en crisisbeheersing, zowel in de de koude als in de warme fase. Deze taken hebben onder meer betrekking op:

 • Het handhaven van de openbare orde
 • Het nemen van verkeersmaatregelen
 • Het afzetten van het rampterrein
 • Identificatie van slachtoffers
 • Uitvoeren rechercheonderzoek

Overzicht politieregio’s

Bron: politie.nl
 1. Noord Nederland
 2. Oost Nederland
 3. Midden Nederland
 4. Noord Nederland
 5. Amsterdam
 6. Den Haag
 7. Rotterdam
 8. Zeeland West Brabant
 9. Oost Brabant
 10. Limburg
 11. Landelijke eenheid

Overzicht striping voertuigen vanaf 2019

Vanaf dit jaar veranderd de striping op overheidsvoertuigen, zie hiervoor onderstaande afbeelding.

error: Content is protected !!